Информации за огласот
Објавен на 15.05.2019
Огласот трае до 18.05.2019
Занимање според НКЗ Специјалист за човечки ресурси
Работно место Специјалист за човечки ресурси
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство 3
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:30-16:30
Неделно часови 40
Основна плата 18,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил ДИПЛ.ПРАВНИК - Специјалист ПО ФИНАНСИИ И ФИНАНСОВО
Степен VIIБ
Образовна установа Факултети - правни
Информации за правно лице
Правно лице Приватна здравствена установа-Специјална болница по нефрологија со дијализа ДИАМЕД Скопје
Адреса УЛ ГОРГЕ ПЕТРОВ БР 23
E-mail frosina.filipova@dmed-healthcare.com
Телефон 2033530
Општина
Место Скопје - Ѓорче Петров
Забелешка