Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Шанкер
Работно место Шанкер
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 2 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 20
Неделно часови 20
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Трговско друштво за производство трговија услуги и угостителство КОЗА НОСТРА ДИМО ДОО увоз-извоз Охрид
Адреса КОСТА АБРАШ 50
E-mail
Телефон
Општина
Место Охрид
Забелешка