Информации за огласот
Објавен на 12.07.2019
Огласот трае до 15.07.2019
Занимање според НКЗ Библиотекар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07,30-15,30
Неделно часови 40
Основна плата 24,132.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл. СО БИЛО КОЈА ВИСОКА ПОДГОТОВКА
Степен VIА
Образовна установа Факултети - останати факултети и високо стручни шк
Информации за правно лице
Правно лице Република Северна Македонија,Национална установа-Универзитетска Библиотека ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип
Адреса ВИТА ПОП - ЈОРДАНОВА ББ
E-mail
Телефон 078379261
Општина
Место Штип
Забелешка