Информации за огласот
Објавен на 11.07.2019
Огласот трае до 14.07.2019
Занимање според НКЗ Возач на камион
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 10
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,550.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола Б;Д;Е;Ц;
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за транспорт, шпедиција, услуги, трговија и производство ГОСВ-ТРАНС ДООЕЛ с.Мршевци Општина Илинден
Адреса 1 17
E-mail
Телефон 071221026
Општина
Место Илинден
Забелешка