Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 12.09.2019
Занимање според НКЗ Сметководител
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време
Работно време 08:30 do 16:30
Неделно часови 40
Основна плата 12,550.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги КАВ-КОМ ДООЕЛ с.Ораовица Радовиш
Адреса нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ
E-mail
Телефон 078413917
Општина
Место Ораовица
Забелешка