Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 20.08.2019
Занимање според НКЗ Продавач-асистент
Работно место Асистент на продажба
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 30 денови
Потребно искуство
Број на места 6
Слободни места 5
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 10-18 14-22
Неделно часови 40
Основна плата 12,507.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, промет и услуги СКАНДИНАВИАН ЛИВИНГ ДОО експорт-импорт Скопје
Адреса Ул.Скопски Пат бр.8 - Тетово
E-mail careers@jysk.com
Телефон 022657754
Општина
Место Тетово
Забелешка