Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 18.08.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 7
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40h
Неделно часови 40
Основна плата 12,550.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија и услуги МИС СПАЈС АКЦЕСОРИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса ул сава ковачевиѓ бр 7/5-
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка