Информации за огласот
Објавен на 13.08.2019
Огласот трае до 16.08.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место продавачки
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 3
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 09-17
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за услуги,трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје
Адреса БОЖИН НИКОЛОВ - СИЛНИ 20
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Аеродром
Забелешка