Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Административен службеник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08,00-16,00
Неделно часови 40
Основна плата 13,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, градежништво, трговија, транспорт и услуги ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз с.Бразда, Чучер-Сандево
Адреса 1 29
E-mail
Телефон 3082552
Општина
Место Бразда
Забелешка