Информации за огласот
Објавен на 20.08.2019
Огласот трае до 23.08.2019
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 4
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 08-16 14-22
Неделно часови 40
Основна плата 12,600.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за трговија, услуги и производство ДОЛАР-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
Адреса СКОПСКА 1
E-mail
Телефон 045-220-914
Општина
Место Кичево
Забелешка