Информации за огласот
Објавен на 11.09.2019
Огласот трае до 14.09.2019
Занимање според НКЗ Монтер на цевовод
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 9
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:00 - 16:00
Неделно часови 40
Основна плата 12,600.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола Б;
Потребно образование
Квалификација Неквалификуван
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,градежништво,транспорт,услуги и трговија увоз-извоз ЕНЕРГОМОНТИНГ ДООЕЛ Радовиш
Адреса Ул. Гоце Делчев бр 11 Радовиш
E-mail energomonting@yahoo.com
Телефон 074603200
Општина
Место Радовиш
Забелешка