Информации за огласот
Објавен на 23.11.2019
Огласот трае до 26.11.2019
Занимање според НКЗ Директор на претшколска установа
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 48 месеци
Потребно искуство 5
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08.00-16.00
Неделно часови 40
Основна плата 38,372.00
Забелешка Оглас-23.11.2019г.,,Н.Македонија,,и,,Вечер,,и,,Лајме,, лиценца за директор.
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл. СО БИЛО КОЈА ВИСОКА ПОДГОТОВКА
Степен VIА
Образовна установа Факултети - останати факултети и високо стручни шк
Информации за правно лице
Правно лице Општинска јавна установа за деца-Детска градинка ДИМЧЕ МИРЧЕВ Велес
Адреса Т.Х-Офицерчето 1
E-mail
Телефон 043231226
Општина
Место Велес
Забелешка