Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 25.11.2019
Занимање според НКЗ Менаџер за производство и продажба
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:00-10:00
Неделно часови 10
Основна плата 12,492.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија,посредување и услуги БАПАЛ Благој ДООЕЛ експорт-импорт,Скопје
Адреса ул. Никола Парапунов бр.Ц 3/1
E-mail bapal@t.mk
Телефон 023081201
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка