Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 25.11.2019
Занимање според НКЗ Работник за едноставни работи, нераспределен на друго место
Работно место Работник за општи работи
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 07:00-15:00
Неделно часови 40
Основна плата 12,493.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ТРИОПЛАСТ УНО ДООЕЛ увоз-извоз с.Романовце Куманово
Адреса с. Романовце
E-mail
Телефон 078/359-929
Општина
Место Куманово
Забелешка