Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 25.11.2019
Занимање според НКЗ Маркетинг агент
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 10.00-18.00
Неделно часови 40
Основна плата 20,000.00
Забелешка Ве молиме испратете го вашето ЦВ на англиски јазик
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Магистер ПО МАРКЕТИНГ
Степен VIIA
Образовна установа Институти - економски
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за услуги КОННЕКТВЕЈ ДОО Скопје
Адреса 9-ТИ МАЈ 18
E-mail jobs@causewayconnect.com
Телефон 076330048
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка