Информации за огласот
Објавен на 22.11.2019
Огласот трае до 25.11.2019
Занимање според НКЗ Готвач
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 4
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40 часа
Неделно часови 40
Основна плата 12,200.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство, трговија и услуги АКАПУЛКО ТРЕНД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Адреса РАМПО ЛЕВКАТА 18
E-mail
Телефон
Општина
Место Прилеп
Забелешка