Информации за огласот
Објавен на 14.01.2020
Огласот трае до 17.01.2020
Занимање според НКЗ Правник
Работно место Комерцијален менаџер
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство 5
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Двократно;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 60,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини
Обуки
Возачка дозвола Б;
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил
Степен VIIБ
Образовна установа Факултети прв степен - правни
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за транспорт и промет ТОП-ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Адреса Булевар Киро Глигоров бр.6, 1000 Скопје
E-mail dreamstrans@dreamstrans.mk
Телефон 071255600
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка