Информации за огласот
Објавен на 25.03.2020
Огласот трае до 28.03.2020
Занимање според НКЗ Козметичар
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 3
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 09-16 14-21
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ТОРЗО ВЕЛНЕС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Адреса БУЛЕВАР ЈНА 15/2-15
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка