Информации за огласот
Објавен на 03.04.2020
Огласот трае до 06.04.2020
Занимање според НКЗ Шивач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 14,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги АМИКАМИКА ДООЕЛ увоз - извоз Крива Паланка
Адреса нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 2
E-mail
Телефон
Општина
Место Баратлија
Забелешка