е-Работа

Доколку сте веќе регистрирани како корисник на е-Работа, внесете ја е-мејл адресата која сте ја одбрале како Ваше корисничко име и лозинката за влез во системот.

- За регистрација на правно лице, потребно е да поседувате валиден дигитален сертификат издаден од квалификуван издавач на дигитални сертификати. Можна е регистрација само на правни субјекти кои имаат ЕМБС доделен од Централниот регистар. Еден правен субјект може да има само едно корисничко име во системот ма АВРСМ. Упатство каде што е опишано користењето на овој модул може да се симне тука.

- За регистрација на агенција за привремени вработувања, потребно е да поседувате валиден дигитален сертификат издаден од квалификуван издавач на дигитални сертификати. Регистрацијата на овој вид корисници се прави на шалтерите на центрите за вработување, со покажување на валидна лиценца за вршење на ваква дејност издадена од Министерството за труд и социјална политика.

- За регистрација на физички лица не е потребен дигитален сертификат. Може да се регистрира само лице за кое веќе постојат основни податоци во некоја од евиденциите на АВРСМ.

Регистрација во туѓо име, со туѓи податоци и туѓи е-мејл адреси како корисничко име, претставува злоупотреба и е казнива по закон. Агенцијата за вработување не презема одговорност за злоупотреби од ваков тип.

Врати се на www.av.gov.mk.

Најава

Се согласувам со условите и правилата за е-работа

Најава

Регистрирај се како Физичко или Правно лице