е-Работа

ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ НА Е-РАБОТА!
Од 21.02.2022 година начинот на пристап до системот е-Работа е променет!

Предуслови едно лице да го користи системот е-Работа се:

- Да има креирано електронски идентитет(eID) на ниско ниво во системот на Министерството за информатичко општество.

- Да има креирано свој личен кориснички профил во системот за единствена најава (СЕН) на Министерството за информатичко општество.

Корисничкото име од СЕН се користи и за најава во системот е-Работа.

Со овој начин на пристап не е потребен дигитален сертификат (токен).

ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ се достапни ТУКА.

ОБРАЗЕЦ-овластување за ППР и М1М2 е достапен ТУКА.

ОБРАЗЕЦ-овластување за активни мерки е достапен ТУКА.

- За користење услуги наменети за правни лица, дополнително треба да се достави соодветно овластување на шалтерите на центрите за вработување.

- За користење услуги наменети за агенциите за привремени вработувања, дополнително треба да се достави соодветно овластување во централна служба на Агенцијата за вработување и да има валидна лиценца за вршење на ваква дејност издадена од Министерството за труд и социјална политика. ОБРАЗЕЦ-овластување за ППР и М1М2 е достапен ТУКА.

- За користење услуги за физички лица не е потребно овластување. Секое лице за кое постојат податоци во некоја од евиденциите на АВРСМ, по автоматизам има пристап до свој личен профил.

Регистрација во туѓо име, со туѓи податоци и туѓа е-мејл адреса како корисничко име, претставува злоупотреба и е казнива по закон. Агенцијата за вработување не презема одговорност за злоупотреби од ваков тип.

Врати се на www.av.gov.mk.