Со помош на оваа форма можете да правите спредување на две занимања. Од првото дрво потребно е да го изберете првото занимање, а од второто второто занимање
Откако сте ги избрале занимањата во табели се прикажани нивните карактеристики од кои може да оцените што е исто а што различно помеѓу избраните занимања.
Дрво на ISCO88 класификацијата / Избери прво занимање
[Expand]Воени занимања
[Expand]Членови на законодави извршни тела, државни функционери, раководени државни службеници, дипломати и директори
[Expand]Стручњаци и научници
[Expand]Техничари и сродни занимања
[Expand]Службеници
[Expand]Работници во услужни дејности и работници во продавници и на пазарни продажби
[Expand]Стручни земјоделски и рибарски работници
[Expand]Занимања за неиндустриски начин на работа во производството
[Expand]Ракувачи и составувачи на машини и постројки
[Expand]Елементарни занимања
 Занимања надвор од ISCO 88
Дрво на ISCO88 класификацијата / Избери второ занимање
[Expand]Воени занимања
[Expand]Членови на законодави извршни тела, државни функционери, раководени државни службеници, дипломати и директори
[Expand]Стручњаци и научници
[Expand]Техничари и сродни занимања
[Expand]Службеници
[Expand]Работници во услужни дејности и работници во продавници и на пазарни продажби
[Expand]Стручни земјоделски и рибарски работници
[Expand]Занимања за неиндустриски начин на работа во производството
[Expand]Ракувачи и составувачи на машини и постројки
[Expand]Елементарни занимања
 Занимања надвор од ISCO 88
Вештини на првото занимање
Опис на вештината
Нема записи
Вештини на второто занимање
Опис на вештината
Нема записи
Статистика за првото занимање
Број вработени во ЕУ
Просечна плата во ЕУ (€)
Број вработени во МК
Просечна плата во МК (€)
Период
Нема записи
Статистика за второто занимање
Број вработени во ЕУ
Просечна плата во ЕУ (€)
Број вработени во МК
Просечна плата во МК (€)
Период
Нема записи