Тука се прикажани ППР огласи за слободни работни места доставени во Агенцијата за вработување. Внесете ги критериумите по кои сакате да пребарувате и притиснете на копчето Пребарај. За да ги поништите претходно внесените критериуми и да внесете нови, притиснете на Исчисти ги критериумите.
Доколку огласот е доставен по електронски пат, се прикажува центарот во чија надлежност припаѓа деловнaта единица на работодавачот за чија потреба е објавен огласот.

Центар за вработување каде е доставен огласот
v
Општина за која се бара работник
v
Занимање (според Националната класификација на занимања - НКЗ)