Регион Профил
Преглед на невработени лица за одреден регион, по општина и профил на образование - моментална состојба. За избран профил, се прикажуваат податоци за бројот на невработени лица од тој профил, распределени по општини кои припаѓаат на избраниот регион. Доколку не изберете профил, се прикажуваат податоци за сите профили од избраниот регион, распределени по општини кои припаѓаат на избраниот регион.
Преглед на невработени лица по центри за вработување и профил на образование - моментална состојба. За избран профил, се прикажуваат податоци за бројот на невработени лица од тој профил, распределени по центри за вработување. Доколку не изберете профил, се прикажуваат податоци за сите профили распределени по центри за вработување.